kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Agnieszka Leszczyńska

mgr inż. Agnieszka LeszczyńskaPokój: 323
E-mail:
Godziny przyjęć: środa: 8:15-10:00 sobota: 10:15-12:00 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)PODSTAWY INFORMATYKI (ELEKTROTECHNIKA)

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/A.Leszczynska/PodstawyInformatykiElektrotechnika

 

 

 

Zadanie 1

Wykorzystując funkcję printf napisz program wyświetlający na ekranie napis

Moj pierwszy program

 

Zadanie 2

Wyświetl napis, składający się z co najmniej pięciu słów. Każde słowo ma znajdować się w nowej linii. Napisz program wykorzystujący dowolną liczbę wywołań funkcji wyświetlającej napis.

 

Zadanie 3

Zmodyfikuj program z zadania 1.2a tak, aby wykorzystywał wyłącznie jedno wywołanie funkcji wyświetlającej napis.

 

Zadanie 4

Tekst z zadania 1.2a wyświetl w taki sposób, aby na ekranie konsoli każde słowo ujęte było w cudzysłów (”).

 

Zadanie 5

Zdefiniuj trzy zmienne typu int, double, float i przypisz do nich dowolne wartości. Następnie wyświetl wartość każdej ze zmiennych, korzystając z formatu zmienna=wartość.

 

Zadanie 6

Dana jest liczba PI:

Wyświetl wartości obu zmiennych (każdą w osobnej linii) za pomocą dowolnej liczby wywołań funkcji printf.

 

Zadanie 7

Wartości z zadania 1.5a wyświetl (każdą w osobnej linii) za pomocą jednego wywołania funkcji printf.

 

Zadanie 8

Wartości z zadania 1.5a wyświetl (każdą w osobnej linii) z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.

 

Zadanie 9

Zdefiniuj dwie zmienne typu int i przypisz do nich dowolne wartości. Wyświetl te liczby w jednej linii oddzielone spacjami. Dla wszystkich zmiennych, wyświetl iloczyn, iloraz, sumę oraz różnicę ich wartości. Iloraz wyświetl z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zadanie 10

Zdefiniuj dwie zmienne typu float i przypisz do nich dowolne wartości. Wyświetl te liczby w jednej linii oddzielone spacjami. Dla wszystkich zmiennych, wyświetl iloczyn, iloraz, sumę oraz różnicę ich wartości. Iloraz wyświetl z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zadanie 11

Napisz program wczytujący od użytkownika jedną wartość całkowitą, za pomocą funkcji scanf. Wpisaną wartość wyświetl na ekranie. Wyświetl w nowej linii również jej dziesięciokrotność.

 

Zadanie 12

Napisz program wczytujący od użytkownika jedną wartość zmiennoprzecinkową, za pomocą funkcji scanf. Wpisaną wartość wyświetl na ekranie. Wyświetl w nowej linii również jej dziesięciokrotność.

 

Zadanie 13

Napisz prosty kalkulator do liczb całkowitych. Program ma pobierać od użytkownika dwie wartości liczbowe (z zakresu <-32767 ; 32767>), a następnie wyświetlać ich sumę, iloczyn, iloraz oraz różnicę. Program powinien prosić o każdą liczbę indywidualnie. Wyniki należy wyświetlić w osobnych wierszach, w następującej kolejności: suma, różnica, iloczyn oraz iloraz.

 

Zadanie 14

Napisz prosty kalkulator do liczb zmiennoprzecinkowych. Program ma pobierać od użytkownika dwie wartości liczbowe (z zakresu ⟨⟨−32767;32767⟩), a następnie wyświetlać ich sumę, iloczyn, iloraz oraz różnicę. Program powinien prosić o każdą liczbę indywidualnie. Wyniki należy wyświetlić w osobnych wierszach, w następującej kolejności: suma, różnica, iloczyn oraz iloraz.

 

Zadanie 15

Napisz prosty kalkulator dla liczb zespolonych. Program ma pobrać od użytkownika dwie liczby zespolone: (najpierw część rzeczywistą następnie urojoną liczby pierwszej, potem to samo dla drugiej). Po wprowadzeniu program ma wyświetlić, po spacji, obie liczby zespolone w formacie 9999.999+i9999.999 (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku). Następnie należy w kolejnych liniach wyświetlić sumę, różnicę, iloczyn, oraz iloraz obu liczb.

 

Zadanie 16

Wyświetl długość wektora 3 o wartości (a,b,c). Wartości zmiennych a, b, c typu całkowitego należy wczytać z klawiatury. Wynik ma być wyświetlony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podpowiedź: do wyznaczania pierwiastka służy funkcja sqrt, której prototyp znajduje się w pliku nagłówkowym math.h.

 

Zadanie 17

Napisz program, pobierający od użytkownika 10 liczb całkowitych, a następnie wyznaczający i wyświetlający średnią arytmetyczną z pobranych liczb. Nie używaj pętli. Średnią wyświetl z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

 

Zadanie 18

Napisz program, pobierający od użytkownika 5 liczb zmiennoprzecinkowych, a następnie wyznaczający i wyświetlający średnią arytmetyczną z pobranych liczb. Nie używaj pętli. Średnią wyświetl z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

 

Zadanie 19

Napisz program, który poprosi użytkownika o podanie liczby zmiennoprzecinkowej (x) a następnie wyznaczy i wyświetli wartość następującego wielomianu:

y=2x^3−4x^2+3x−7

 

Zadanie 20

Napisz program, który dla podanej przez użytkownika temperatury w stopniach Celsjusza, wyświetli w osobnych wierszach temperaturę w Kelwinach i stopniach Fahrenheita.